loading...

Handelsbetingelser

Betingelser for brug af Gonzo

1. AF­TA­LEN

Gonzo ud­by­des af Sherwood ApS, Baltikavej 24, 2150 Nordhavn, CVR 41055685, her­ef­ter ’Gonzo’.

Gonzo er en video streaming platform med tilhørende sociale funktioner. Gonzo vil herefter omtales som ‘Platformen’.

For brug af platformen gæl­der føl­gen­de vil­kår:

Platformen giver adgang til videostreaming og social media funktioner via. app (udbydes på Google Play Store og Apple App store) og hjemmesiden www.gnz.dk 

Det er muligt at oprette brugerprofiler på platformen. Flere brugerprofiler, vil kunne tilføjes til en enkelt betalingsprofil (herefter ‘kunden’). 

Videoer kan enten købes gennem engangsbetalinger og månedligt abonnement. Virksomheden bag platformen kan ikke garantere at begge købsmuligheder, vil være til stede i alle versioner af platformen.

Ved køb af video, vil kunden kunne tilgå videoen på platformen i ubegrænset tid, gennem kundens egen brugerprofil og ikke nødvendigvis betalingsprofil. Videoen kan afspilles på kundens eget udstyr, herunder computer, smartphone og tablet (herefter ‘kundens udstyr’). 

Platformen vil være i konstant udvikling og virksomheden bag forbeholder sig retten til at tilføje, fjerne og/eller ændre funktioner, indhold, profiler m.m. uden at informere platformens brugere.

2. BRUG AF GONZO

Brug af Gonzo for­ud­sæt­ter, at kun­den er i be­sid­del­se af det nød­ven­di­ge ud­styr (hardwa­re og softwa­re). På platformens hjemmeside, vil det fremgå hvilke styresystemer platformen udbydes til. 

Kun­den kan frit anvende visse dele af platformen uden betaling. Gonzo forbeholder sig retten til at ændre dette uden varsel. Ikke-betalende brugere vil blive informeret herom, med mulighed for at tilkøbe sig adgang som betalende bruger. 

Det er ikke tilladt for kunden at downloade eller på anden vis piratkopiere videoindhold fra platform til hverken eget eller andres brug. Det er ikke tilladt for kunden at fremvise videoen ved offentlige forsamlinger, uden tilladelse fra platformens ejer. 

Kunden står selv for omkostninger ved anvendelse af mo­bil­da­ta­ til streaming. Platformen kan ikke stilles til ansvar for lav streaming kvalitet, ved anvendelse af dårlige mobildata- eller internetforbindelse. Platformen kan til enhver tid ændre i datamængden, som indholdet fylder, og dermed også kravene til kundens internetforbindelse, uanset af­ta­le­ind­gå­el­ses­tids­punk­tet.

Kun­dens brug af platformen kan kræ­ve, at kun­den op­ret­ter og iden­ti­fi­ce­rer sig via personfølsom information, såsom mail eller telefonnummer. 

Brug af platformen kan ske fra en­hver for­bin­del­se til in­ter­net­tet, og på føl­gen­de måde:

  • En film kan kun afspilles på én enhed ad gangen.
  • Kunden kan maksimalt anvende en enhed ad gangen. 
  • Kunden kan anvende tre enheder til samme profil (fx. en mobil, en tablet og en computer). 

Platformen forbeholder sig retten til midlertidigt at lukke for adgangen til platformen. Platformen påtager sig ansvaret for driftsikkerheden og en lukning vil kun ske ved særlige tilfælde, herunder opdateringer, drift og sikkerhedsmæssige forhold. 

3. BE­STIL­LING OG BE­TA­LING

Alle priser for abonnement og engangsbetalinger vil fremgå på platformen. Priserne vil til enhver tid kunne ændres, uden varsel. Ved prisnedsættelse vil kunder, der allerede har købt, ikke kunne få penge retur eller prisnedsættelse ved nye køb. Se pkt. 4 for fortrydelsesret. 

Ved køb af abonnement vil abonnementsprisen automatisk fratrækkes betalingsprofilens valgte betalingsmetode den sidste hverdag i måneden, for den kommende måneds adgang til platformen. Et abonnement vil til til hver en tid kunne opsiges. Hvis en betalingsprofil betaler for flere brugerprofiler på platformen, vil abonnementer for hver brugerprofil, skulle opsiges separat. 

Be­ta­ling for indhold m.m. på platformen kan ske på føl­gen­de må­der:

  • Ved brug af kundens betalingskort eller mobilepay, som kunden har registreret på forhånd på kundens betalingsprofil.
  • Ved at indtaste betalingsoplysninger (kortoplysninger eller mobilepay), som ikke er registreret hos platformen. 
  • Ved brug af gavekode.

4. LE­VE­RING OG FOR­TRY­DEL­SES­RET

Betalingsindhold, hvadenten det købes som engangsbetaling eller abonnement, vil blive leveret umiddelbart efter betaling.

Ved køb på platformen skal kunden ved bestilling fraskrive sig de normale 14 dages for­try­del­ses­ret.

Det vil til enhver tid være brugerprofilen, der fraskriver sig for­try­del­ses­retten på vegne af betalingsprofilen. En betalingsprofil vil kunne være tilknyttet flere brugerprofiler. Det er kundens eget ansvar til tilknytte og fjerne brugerprofiler fra egen betalingsprofil.

Ved engangskøb vil kunden have adgang til indholdet fra sin personlige profil, så længe indholdet er til stede på platformen. Platformen forbeholder sig retten til at ændre eller fjerne indhold, uden varsel.

5. BRUGERPRO­FIL, BETALINGSPROFIL, RE­GI­STRE­RING AF BE­TA­LINGS­KORT OG BE­HAND­LING AF PER­SO­NOP­LYS­NIN­GER

En betalingsprofil kan have flere tilknyttede brugerprofiler, for derved at kunne betale for flere brugere på platformen. Det er ikke et krav, at ejeren af en betalingsprofil har en tilknyttet brugerprofil. En brugerprofil er unik og må kun anvendes af en enkelt person. 

Kundens brug af Platformen kræver, at kunden opretter brugerprofil (med eller uden tilknyttet betalingsprofil) på hjemmesiden eller via app’en. Oprettelse af en brugerprofil kræver et personligt telefonnummer og/eller email. Brugeren vil via SMS eller email modtage en personlig kode til log-in på platformen. 

Al data fra kunden vil ikke blive delt med tredjeparter og udveksles gennem en sikker krypteret forbindelse til platformen. Visse nøglemedarbejdere hos platformen vil have adgang til personfølsom data, for at kunne øge driften og sikkerheden på platformen, ligesom kundens data vil blive delt med nødvendige parter(se privatlivspolitkken). 

Kunden må ikke videregive login oplysninger til tredjepart og er selv ansvarlig for andres misbrug af denne data. 

Ved kun­dens til­mel­ding af be­ta­lings­kort og MobilePay telefonnummer re­gi­stre­rer og op­be­va­rer en tred­je­mand god­kendt ef­ter in­ter­na­tio­na­le sik­ker­heds­stan­dar­der (PCI DSS – Pay­ment Card In­du­s­try Data Securi­ty Stan­dard) de nød­ven­di­ge be­ta­lings­kor­top­lys­nin­ger til brug for frem­ti­dig de­bi­te­ring af kun­dens be­ta­lings­kort på veg­ne af platformen. Kun­den af­gi­ver samtyk­ke til re­gi­stre­rin­gen af kun­dens be­ta­lings­kort, og kun­den kan til en­hver tid æn­dre el­ler af­mel­de det re­gi­stre­re­de be­ta­lings­kort på kun­dens bruger- eller betalingsprofil.

Det er en forudsætning at kunden registrerer sit betalingskort eller mobilepay nr. på egen brugerprofil eller betalingsprofil, for at kunne tilgå betalingsindhold eller opretholde et abonnement på platformen.

Virksomheden, platformen og visse samarbejdspartnere (drifts-, sikkerheds-, analyse- og marketingpartnere) vil behandle og opbevare data om kunden, med det formål at forbedre kundens oplevelse af platformen, sikre driften og vedligeholder sikkerheden på platformen. Du kan læse mere om vores data- og privatlivspolitik her.

Alt data behandling vil ske gennem godkendte partnere, der overholder GDPR, europæisk, samt dansk lovgivning. 

6. FOR­BUD MOD OF­FENT­LIG VIS­NING OG VI­DE­RE­DI­STRI­BU­TION

Indhold fra platformen, både gratis og betalt, må ikke videregives af kunden, eller andre med adgang til kundens profil, til tredjeparter uden for platformen. Piratkopiering, download og anden uautoriseret deling vil medføre permanent udvisning af platformen og retsforfølgelse. 

Kunden må ikke foretage offentlig visning(er) eller interne visninger i virksomheder, skoler, fritidsklubber m.m. med indhold fra platformen, med mindre der er givet skriftligt samtykke fra virksomheden.

7. OP­HAVS­RET OG MIS­LIG­HOL­DEL­SE

Indhold på platformen er op­havs­ret­ligt be­skyt­tet. Ved kun­dens kræn­kel­se af tred­je­mands ret­tig­he­der fx ved ko­pi­e­ring, di­stri­bu­tion, of­fent­lig af­spil­ning el­ler er­hvervs­mæs­sig ud­nyt­tel­se af indholdet, el­ler hvis platformen ube­ret­ti­get an­ven­des af an­dre end kunden, er virksomheden be­ret­ti­get til at af­bry­de kun­dens ad­gang til platformen, li­ge­som kun­den kan ifal­de straf og er­stat­nings­ansvar.

Med hen­blik på at kun­ne ef­ter­for­ske even­tu­el ko­pi­e­ring fo­re­ta­ges en mærk­ning på hvert af platformens indhold. 

8. TVI­STER OG KLA­GER

I til­fæl­de af tvist mel­lem kun­den og virksomheden om for­hold, der ud­sprin­ger af af­ta­len, kan kun­den kla­ge til virksomheden. virksomheden træf­fer som ud­gangs­punkt af­gø­rel­se i sa­gen se­ne­st 3 må­ne­der ef­ter, at kla­gen er ind­gi­vet.

Af­gø­rel­se kan ind­brin­ges for:

Kon­kur­ren­ce- og For­bru­gersty­rel­sen

Carl Ja­cob­sens Vej 35

2500 Val­by

Tlf. 41 71 50 00

web www.for­brug.dk.

Tvi­ster kan i øv­rigt af hver af par­ter­ne ind­brin­ges for de al­min­de­li­ge dom­sto­le i Dan­mark ef­ter gæl­den­de reg­ler her­om.

Marts 2020